ALV Buurtstroom Energie-U 28 juni 2021

Alle stukken voor de 5e ALV van Buurtstroom Energie-U op 28 juni 2021 vind je op deze pagina.

Hieronder de Agenda.
De Bijlagen staan apart opgesomd, onder de agenda, met een link naar het betreffende bestand.

Agenda
1. Opening

  • Vaststellen agenda
  • Mededelingen en vragen
  • Het bestuur stelt zich voor; https://buurtstroom.nl/wie-zijn-wij/
  • Vaststellen Verslag Algemene Leden Vergadering 13 juli 2020 (bijlage 1) 

2. Coöperatie Buurtstroom Energie-U

  • Jaarverslag 2020 (bijlage 2)

3. Financiën

  • Jaarrekening 2020 (bijlage 3)
  • Behandeling Verslag Kascommissie (bijlage 4)
  • Vaststelling Jaarrekening 2020
  • Samenstelling Kascommissie

4. Decharge van bestuur

5. Begroting 2021 (bijlage 5)

6. Coöperatie Buurtstroom Energie-U

  • Ontwikkelingen 2021

7. Ontwikkelingen bestuur 

8. Rondvraag en sluiting


Bijlagen:

Agenda 5e ALV Buurtstroom Energie-U 28 juni 2021

Bijlage 1 Conceptnotulen 4e ALV 13 juli

Bijlage 2 individuele overzichten actieve centrales 2020

Bijlage 3 Buurtstroom Jaarrekening 2020

Bijlage 4 Verslag Kas Controle Commissie 2020

Bijlage 5 Begroting 2021 Cooperatiebrede kosten en opbrengsten