ALV Buurtstroom 19 juni 2023

Alle stukken voor ALV van Buurtstroom Energie-U op 19 juni 2023 vind je op deze pagina.

Hieronder de Agenda.
De Bijlagen staan apart opgesomd, onder de agenda, met een link naar het betreffende bestand.

Agenda

  1. Opening

• Vaststellen agenda
• Mededelingen en vragen
• Het bestuur stelt zich voor
• Vaststellen Verslag Algemene Leden Vergadering 8 juni 2022

 

2. Jaarverslag 2022

• Algemeen jaarverslag 2022
• Jaarrekening 2022
• Verslag Kascommissie 2022
• Vaststelling Jaarrekening 2022
• Samenstelling Kascommissie 2023

 

3. Bestuur Buurtstroom

• Decharge van bestuur
• Nieuwe bestuurssamenstelling

 

4. Begroting 2023

 

5. Ontwikkelingen 2023

6. Rondvraag

 


Bijlagen:

Bijlage 1 Buurtstroom Jaarrekening 2022

Bijlage 2 Notulen 6e ALV Buurtstroom Energie-U

Bijlage 3 Individuele overzichten draaiende zonnecentrales

Bijlage 4 Kascommissie 2022

Bijlage 5 Resultaat 2022 en Begroting 2023 Coöperatiebreed opbrengsten en kosten

Bijlage 6 Notulen ALV Buurtstroom 19 juni 2023